מזמינים באתר ומקבלים קאשבק בלעדי
טיבר וואטסאפתקנון השירות ותנאים

משתמשים יקרים,
על מנת שתוכלו להשתמש באתר www.tiber.co.il (להלן: "האתר"), חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי האתר.
התקנון עלול להשתנות מעת לעת, אבל תקבלו הודעה באתר ו/או בדואר אלקטרוני בעת השינוי עם ציון השינוי שנעשה. השימוש במערכת הינו בכפוף להסכמה לתקנון ולשינויים שלו.

הגדרות:
1. "האתר" - אתר טיבר, בכתובת www.tiber.co.il הינו אתר קניות הפועל במודל "קאשבק", זאת אומרת- האתר משתף את לקוחותיו ברווחים שלו, ובכך מאפשר להם לצבור החזרים כספיים מפנקים על כל רכישה שהם מבצעים דרך טיבר.
2. "מפעילת האתר" - א.ע.א טיבר טכנולוגיות שיווק בע"מ, ח.פ. 516194339
3. המשתמש – כל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.

כללי:
4. השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. מגוון המוצרים המוצעים ע"י צדדים שלישיים האתר בכתובת https://tiber.co.il/Products/Index נכון למועד פרסומו והאתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתמחור המוצרים מעת לעת, במידה ויהיה שינוי, המידע העדכני ביותר יופיע באתר.
5. התשלום יתבצע ישירות מול ספק השירות, שיעשה שימוש בפרטי התשלום שנמסרו ע"י המשתמש
6. אין לראות בתכנים באתר או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למוצרים ו/או למחירם.
7. האתר שומר את זכותו לא לתת שירות למשתמשים לפי שיקול דעתו. אי נתינת שירות יכולה להיות על ידי חסימת הצטרפות או הפסקת שירות במלואו או בחלקו.
8. המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעיליו כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין האתר ו/או בשמו הטוב.

משתמשים:
9. המשתמש עושה שימוש באתר במצבו "AS IS" ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהמוצרים אינם המוצרים להם הוא זקוק ו/או שמחירי המוצרים אינם המחירים שקיווה לקבל, הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.
10. באישורו את תקנון זה המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו סיכום פרטי הזמנה ומידע שיווקי על האתר ומוצרי צד שלישי המוצעים על ידו.
11. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

תמיכה:
12. מערכת האתר הינה מערכת שמבוססת על פתרונות תקשורת קיימים בשוק ושואפת לזמינות של 24 שעות 7 ימים בשבוע – אם כי איננה מתחייבת לכך (מובהר כי המערכת יושבת כיום במערכות מהמתקדמות בשוק שמבטיחות זמן התגובה מהיר לטיפול בבעיות, אבל המשתמש מאשר ומבין כי אי אפשר להבטיח 100% וכי לא תהיה לא כל טענה ו/או תביעה מהאתר בהקשר זה).
13. הזמנה שתבוצע באתר או כל קריאת שירות אחרת שנפתחה באמצעות המערכת תטופל בתוך (עד) 3 ימי עסקים מיום קבלת האישור על פתיחת פניה. המשתמש יקבל הודעת עדכון מהאתר על הטיפול בפנייתו ותוצאותיה.

הגבלת אחריות לשירותי צד שלישי
14. טיבר אינה אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים המפורסמים באתר, אשר מסופקים ע"י צדדים שלישיים.
15. באישורו את תקנון השימוש באתר המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר אינו מספק את השירות הנרכש והמשתמש מסיר מהאתר את האחריות ומתחייב להפנות כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ביחס לטיב ו/או איכות השירות/ים לספק ממנו נרכש/ו.

מדיניות ביטולים:
16. ככלל האתר אינו אחראי לביטול שירות שנרכש ע"י המשתמש מצד שלישי ולא יהיה אחראי לקשיים בביטול העסקה עם צד שלישי ו/או לכל חיוב שינבע למשתמש כתוצאה מביטול ההתקשרות עם ספק השירות.
17. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי:
17.1 ככלל ביטול רכישה של מוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981.
17.2 ניתן לבטל הזמנה של מוצר דרך האתר, בטרם החלה התקשרות בין המשתמש לספק השירות, לאחר שהמשתמש התקשר עם ספק השירות יתבצע הביטול מול הספק ישירות.

הגבלת אחריות האתר והגבלת השימוש בשירותים
18. השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש באתר.
19. האתר לא יהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על האתר כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים ע"י המשתמש.
20. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית באתר תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את האתר מכל אחריות ומתחייב לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.
21. האתר עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות פעולתו. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהאתר נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
22. המשתמש מסכים כי האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.
23. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר רשאי להשעות או לבטל את רישום המשתמש בכל אחד מהמצבים הבאים:
• שימוש באתר או בשירותיו בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
• ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
• שימוש באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.
• פגיעה בשמו הטוב שך האתר ו/או מפעיליו.

קניין רוחני
24. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר הן של מפעילי האתר בלבד. אין להעתיקם, להפיצם, להציגם בפומבי או למוסרם לצד שלישי או כל חלק מהם ואין לבצע כל שינוי בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשמות "טיבר" ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, ככל וישנם כאלה.

מדיניות קאשבק
25. משתמש אשר ירכוש באמצעות האתר שירות מצד שלישי יהיה זכאי ל-"קאשבק" (החזר כספי) בהתאם לתנאים המוצגים עבור אותו מוצר.
26. שיעור ההחזר יצוין בסיכום העסקה שישלח למשתמש.
27. ההחזר הכספי מגיע למשתמש דרך המערכת של טיבר, והמשתמש אינו יכול לבוא בטענות עבור הספקים לגבי קבלת הקאשבק.
28. המשתמש יהיה זכאי למשוך את ההחזרים הכספיים שקיבל לאחר שצבר בחשבון טיבר 15₪ ובכפוף לכך שהאתר קיבל בפועל את התשלום מספק השירותים.
29. מובהר כי ייתכן והזכאות לקבלת החזר כספי של המשתמש תהיה מותנית בהתקשרות עם הספק למשך זמן שיצוין בפרטי העסקה, כפי שיקבע ע"י הספק ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהאתר בהקשר זה.

מדיניות פרטיות ושונות
30. כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
31. כל הפעילות באתר ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר חיפה
32. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כמיועדת לשני המינים.
33. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.